آدرس: کرج، خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، آزمایشگاه تحقیقاتی و مرکز تکثیر، نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی.

کد پستی: 37551-31979

تلفن: 34579600-026 داخلی 2635

وب سایت: Lac.khu.ac.ir

ایمیل: devbiokharazmi@gmail.com